ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
นางสาวสุภาพร ศรีหอม  มบค.12 เลขที่23งานที่ 1 
ให้นักศึกษาทำโปสเตอร์จากโปรแกรม Canva

งานที่ 2
คำขวัญอาชีวะ


งานที่ 3
ให้นักศึกษาทำสไลด์ 2 หน้า หน้าแรกแทรกไฟล์เคลื่อนไหว 
หน้าที่ 2 แชร์ไฟล์ YouTubeงานที่ 4 
จัดทำรูปตัวเองเป็นการ์ตูน Animation ง่ายๆ

ความคิดเห็น